top of page

algemene voorwaarden

 1. Advocaten mr. K. Ripken en mr. C.J. van der Have te Den Haag oefenen in maatschapsverband de rechtspraktijk uit van advocaat, onder de naam helder, geregistreerd in het handelsregister (KvK) onder nummer 84505273 (hierna "helder").

 2. Aan helder verstrekte opdrachten (al dan niet in samenwerking met anderen) zullen worden aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 3. Het uurtarief of honorarium van de betrokken advocaat wordt bij aanvang van de zaak schriftelijk overeengekomen. In alle andere gevallen waarin een nadere afspraak ontbreekt wordt voor overeengekomen werkzaamheden een standaard uurtarief in rekening gebracht. Opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting en verschotten. Uurtarieven kunnen worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Onder bijzondere omstandigheden kan van uurtarieven worden afgeweken, waarover de cliënt vooraf geïnformeerd zal worden.

 4. Declaraties worden in beginsel maandelijks ingediend, voorzien van een specificatie en omschrijving van de bestede tijd. De betalingstermijn is veertien dagen vanaf factuurdatum. Helder behoudt zich het recht voor werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen in geval van niet of vertraagde betaling of niet-nakoming van enige andere verplichting jegens helder.

 5. Aansprakelijkheid van helder voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door helder afgesloten beroepsaansprakelijkheidspolis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door helder wordt gedragen.

 6. Bij inschakeling van derden in het kader van de uitvoering van een opdracht, zal helder bij de selectie zorgvuldigheid betrachten en zo nodig over de selectie met de cliënt overleggen. Helder is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is bevoegd door die derden gehanteerde algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te accepteren.

 7. De cliënt vrijwaart helder tegen iedere vordering van derden en is gehouden helder te compenseren voor de redelijke kosten gemaakt in het kader van het afweren van aansprakelijkheid voor claims van derden. Vorderingen of andere mogelijke acties tegen helder verjaren en komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en met opgave van redenen aan helder ter kennis worden gebracht binnen zes maanden na bekendwording bij de cliënt of derde van de feiten waarop de vordering of actie is gebaseerd dan wel deze feiten bekend had kunnen zijn.

 8. De rechtsverhouding tussen helder en de cliënt is uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Ieder geschil, vordering of ander onderwerp voortvloeiende uit deze rechtsverhouding zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

 9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van en kunnen worden ingeroepen door helder, door helder ingeschakelde derden, en al diegenen die ten behoeve van helder werkzaam zijn of zijn geweest.

 10. Onze privacy verklaring geldt voor alle personen van wie helder persoonsgegevens verwerkt en vormt een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. De privacy verklaring is te vinden op www.helderadvocatuur.nl onder “Privacy”.

 11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en ten behoeve van cliënten in het Engels vertaald. Bij een dispuut over de inhoud of strekking ervan prevaleert de Nederlandse versie.

bottom of page